اساسنامه (رباتیک)

مشاهده بصورت فایل

اساسنامه کمیته تخصصی رباتیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

فصل اول

اختصارات:

ماده 1 اختصارات زیر به جای عبارت کامل ومشروح بکار می رود.

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مرکز : مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کمیته : کمیته تخصصی رباتیک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

قوانین : کلیه قوانین مربوط به دانشگاه و اساسنامه کمیته

 

فصل دوم

اهداف

ماده 2 کمیته دارای شخصیت حقوقی وابسته به دانشگاه را داشته ودر چهارچوب مقررات دانشگاه ،معاونت پژوهش و مرکز فعالیت می نماید.

ماده 3- مدت فعالیت کمیته مطابق مقررات دانشگاه نا محدود است.

ماده 4- مرکز اصلی کمیته استان سیستان وبلوچستان شهر زاهدان و ساختمان مرکز میباشد.

ماده 5- سلسله مراتب وامورات اداری مطابق چارت دانشگاه می باشد.

ماده 6- مطالعه- ارزیابی- طراحی- نظارت- ساخت- تولید- بازسازی نوسازی- خرید وفروش- عقد انواع قرارداد،مطابق مقررات دانشگاه با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی بلا مانع است.

ماده 7 اخذ هر گونه مجوز نمایندگی - شاخه عضویت امکانات ، مطابق مقررات دانشگاه صورت می پذیرد.

ماده 8 -  کسب هر گونه درآمد وممیزی مالی مطابق مقررات مرکز انجام می پذیرد.

فصل سوم

وظایف واختیارات

ماده 9 - ارکان کمیته به صورت زیر است:

الف شورای عالی کمیته

ب اعضای کمیته

پ بازرسان

 

ماده 10 شورای عالی کمیته شامل اعضای زیر است :

1 ریاست دانشگاه

2 معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

3 رئیس مرکز

4 مسئول کمیته

5 حد اکثر سه نفر مدعو که می توانند بصورت موقت یا حسب مورد از اعضای هیأت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی، صاحب نظران و صاحبان حرف و مشاغل ومدیران ومسئولین انتخاب گردند.

 

ماده 11- وظایف شورای عالی کمیته به قرار زیر می باشد :  

1 سیاست گذاری کلان وتعیین نقشه راه کمیته

2 بررسی وتصویب  قوانین،پیشنهادات  وتغییر در اساسنامه کمیته

3 تصمیم گیری در مورد اعطای نمایندگی ، شرکت و عضویت در مجامع علمی وتخصصی،طرح دعاوی قانونی قیمت گذاری کالا های فنآورانه و خدمات تولیدی

4 عزل ونصب اعضای کمیته

5 برگزاری جلسات سالانه حداقل دو جلسه در سال ویا در صورت لزوم بنا به در خواست رئیس مرکز ویا مسئول کمیته

ماده 12 اعضای کمیته بشرح زیر معرفی می گردند :

1 مسئول کمیته

2 دبیر کمیته

3 منشی کمیته

4 چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یا صاحب نظران (مورد تأئید شورای عالی کمیته)

 

ماده 13 وظایف کمیته عبارتند از:

1 اجرای آئین نامه و سیاست گذاری های شورای عالی کمیته

2 مسئول کمیته بالاترین مقام کمیته بوده و به پیشنهاد مدیر مرکز وتصویب شورای عالی کمیته به مدت 3 سال منصوب می گردد.

3 عزل مسئول کمیته به پیشنهاد مسئول مرکزاز طریق شورای عالی کمیته با کسب اکثریت آرا میسر است.

4 کمیته ، وظیفه بررسی- تدوین وپیشنهاد و اجرای سیاست ها وبرنامه های فنی و تخصصی، تشویقی ، چاپ و انتشار کتاب ، مقاله ، مجلات، استاندارد ها، مشاوره های علمی در جهت تولیدات علمی و کالا های فنآورانه و تبدیل علم به ثروت را پی گیری واجرائی نمودن اهداف را بر عهده دارد.

5 برگزاری و پیشنهاد دوره ها ،بازدید های علمی، برگزاری همایش ها ، سمینارها وکنفرانس ها، مسابقات علمی ونمایشگاهها پس ازتأئید شورای عالی کمیته ومدیر مرکز

6 برگزاری جلسات کارشناسی، علمی وتخصصی، داوری پیشنهادات و طرح های علمی بر عهده مسئول کمیته است.

7 ارائه گزارش عملکرد در پایان هر دوره شش ماهه بر عهده مسئول کمیته می باشد.

8 بررسی، اعلام و پی گیری موارد انضباطی بر عهده مسئول مرکز یا مسئول کمیته است.

9 سال کاری کمیته از اول فروردین ماه شروع وتا پایان همان ادامه می یابد.

10 کلیه مکاتبات و قرار دادها و مستندات با امضای مدیر مرکز یا مسئول کمیته معتبر می باشد.

 

 

ماده 14 بازرسان : به انتخاب شورای عالی کمیته دو نفر بازرس جهت رصد وراستی آزمائی فعالیت کمیته و گزارش سا لانه آن به شورای عالی کمیته ورئیس مرکز را بر عهده دارند

تبصره 1 - جلسات رسمی شورای عالی کمیته یا کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت قانونی دارد.

تبصره 2- حضور بازرسان بدون حق رأی در جلسات بلامانع است.

 

فصل چهارم

عضویت

ماده 15 عضویت :انواع عضویت های کمیته بشرح زیر است :

1 عضو پیوسته : شامل کلیه اعضای شورای عالی کمیته واعضای کمیته می باشد.

2 عضو وابسته : کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، متخصصین و صاحب نظران که صلاحیت آنها توسط شورای عالی کمیته، مدیر مرکزوکمیته به تأئید رسیده باشد.

3 عضو دانشجوئی : کلیه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که صلاحیت آنها توسط شورای عالی کمیته، مدیر مرکزوکمیته به تأئید رسیده باشد.

4 عضو افتخاری : کلیه اشخاص حقیقی به تشخیص شورای عالی کمیته واجد شرایط شده باشند.

5 عضو حقوقی : شامل پارک های علم وفنآوری- مراکز رشد- ارگانها سازمان ها-شرکت های دانش بنیان،دولتی وخصوصی که در این بخش تخصصی فعالیت داشته یا تمایل به فعالیت دارند.

تبصره : اعضای وابسته-دانشجوئی-افتخاری وحقوقی مزایای عضو پیوسته را دارا هستند اما حق رأی و انتخاب شدن را ندارند. 

 

ماده 16 حق عضویت : هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که توسط شورای عالی کمیته تعیین می گردد را بعنوان حق عضویت پر داخت می نمایند.

تبصره 1 حق عضویت، هیچگونه حق غیر مشمول اساسنامه کمیته و قوانین دانشگاه را برای اعضا ایجاد نمی کند

تبصره 2- در آمد حاصل از حق عضویت از طریق شورای عالی کمیته در جهت اهداف کمیته برنامه ریزی می گردد.

 

 

ماده 17 لغو عضویت : در موارد زیر عضویت اعضا لغو می گردد

1 استعفای کتبی و تأئید آن از طرف شورای عال کمیته یا رئیس مرکز

2 امتناع از پرداخت حق عضویت سا لانه بیش از یک دوره

3 فوت وحجر

4 تشخیص رئیس مرکز و یامسئول کمیته و تأئید شورای عالی کمیته

 

این اساسنامه درچهار فصل وهفده ماده و پنج تبصره در تاریخ              به تصویب رسید.

بیلبورد تبلیغاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

           نشانی: زاهدان، میدان دکترحسابی، بلوارجنت، روبروی

           پردیس علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور

           تلفن : 33446476-054      تلفکس : 33446457-054

 

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.