اخبار

موافقت با راه‌اندازی دو سرای نوآوری در دانشگاه آزاد واحدهای اهواز و زاهدان

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، هفتمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و واحد چالوس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه طرح توجیهی سرای پیشنهادی نوآوری انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و سرای پیشنهاد نوآوری گیاهان گرمسیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بررسی و ضمن موافقت مقرر شد با رعایت اصلاحات مطرح شده در جلسه به دبیرخانه شورای مدیریت دانش بنیان ارسال شود. در صورت تأیید، مجوز اولیه ایجاد سرا اعطا می شود. همچنین طرح توجیهی سرای پیشنهادی سلامت کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و سرای پیشنهادی گردشگری آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بررسی و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص این دو طرح توجیهی با تکمیل اطلاعات در جلسه بعدی اتخاذ شود. گفتنی است؛ در این جلسه قباد بهزادی‌پور مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس پور مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاداسلامی و نمایندگان مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه و دکتر سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد زاهدان و دکتر سید مهدی جوادزاده مدیر مرکز رشد و معاون پزوهش و فن اوری واحد زاهدان و ... حضور داشتند.

دیدگاه‌ها

تصویر roshdiau

به گزارش باشگاه خبرنگاران

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، هفتمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و واحد چالوس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه طرح توجیهی سرای پیشنهادی نوآوری انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و سرای پیشنهاد نوآوری گیاهان گرمسیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بررسی و ضمن موافقت مقرر شد با رعایت اصلاحات مطرح شده در جلسه به دبیرخانه شورای مدیریت دانش بنیان ارسال شود. در صورت تأیید، مجوز اولیه ایجاد سرا اعطا می شود. همچنین طرح توجیهی سرای پیشنهادی سلامت کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و سرای پیشنهادی گردشگری آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بررسی و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص این دو طرح توجیهی با تکمیل اطلاعات در جلسه بعدی اتخاذ شود. گفتنی است؛ در این جلسه قباد بهزادی‌پور مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس پور مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاداسلامی و نمایندگان مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه و دکتر سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد زاهدان و دکتر سید مهدی جوادزاده مدیر مرکز رشد و معاون پزوهش و فن اوری واحد زاهدان و ... حضور داشتند.

تصویر roshdiau

به گزارش باشگاه خبرنگاران

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، هفتمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و واحد چالوس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه طرح توجیهی سرای پیشنهادی نوآوری انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و سرای پیشنهاد نوآوری گیاهان گرمسیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بررسی و ضمن موافقت مقرر شد با رعایت اصلاحات مطرح شده در جلسه به دبیرخانه شورای مدیریت دانش بنیان ارسال شود. در صورت تأیید، مجوز اولیه ایجاد سرا اعطا می شود. همچنین طرح توجیهی سرای پیشنهادی سلامت کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و سرای پیشنهادی گردشگری آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بررسی و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص این دو طرح توجیهی با تکمیل اطلاعات در جلسه بعدی اتخاذ شود. گفتنی است؛ در این جلسه قباد بهزادی‌پور مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس پور مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاداسلامی و نمایندگان مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه و دکتر سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد زاهدان و دکتر سید مهدی جوادزاده مدیر مرکز رشد و معاون پزوهش و فن اوری واحد زاهدان و ... حضور داشتند.

تصویر roshdiau

به گزارش باشگاه خبرنگاران

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، هفتمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و واحد چالوس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه طرح توجیهی سرای پیشنهادی نوآوری انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و سرای پیشنهاد نوآوری گیاهان گرمسیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان بررسی و ضمن موافقت مقرر شد با رعایت اصلاحات مطرح شده در جلسه به دبیرخانه شورای مدیریت دانش بنیان ارسال شود. در صورت تأیید، مجوز اولیه ایجاد سرا اعطا می شود. همچنین طرح توجیهی سرای پیشنهادی سلامت کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و سرای پیشنهادی گردشگری آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بررسی و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص این دو طرح توجیهی با تکمیل اطلاعات در جلسه بعدی اتخاذ شود. گفتنی است؛ در این جلسه قباد بهزادی‌پور مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس پور مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاداسلامی و نمایندگان مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه و دکتر سلطانعلی میر رئیس دانشگاه آزاد زاهدان و دکتر سید مهدی جوادزاده مدیر مرکز رشد و معاون پزوهش و فن اوری واحد زاهدان و ... حضور داشتند.

بیلبورد تبلیغاتی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

           نشانی: زاهدان، میدان دکترحسابی، بلوارجنت، روبروی

           پردیس علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور

           تلفن : 33446476-054      تلفکس : 33446457-054

 

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.